Абітурієнт

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА. Управління соціальним закладом

Якщо ви бажаєте ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми менеджменту у соціальних закладах або у процесі навчання запрошуємо опанувати освітню програму «Управління соціальним закладом».

Суть роботи управлінця, окрім уміння створити бачення й образ майбутньої компанії, полягає не стільки в рішенні проблем, скільки у створенні команд для вирішення цих проблем.

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ Магістр

ФОРМА НАВЧАННЯ Заочна

Кваліфікація Магістр з менеджменту за освітньо-професійною програмою управління соціальним закладом

Другий рівень

Магістр 

Ліцензований обсяг

25 осіб  

 

Кредитів ECTS

90

 

Бюджетні місця

не передбачено  

 

Термін навчання

З - 1 рік 4 місяці  

 

Платне навчання

З – 11 740 грн/рік 

ОПИС ПРОГРАМИ

Загальна вища освіта в галузі управління та адміністрування за спеціальністю «Менеджмент». Акцент програми «Управління соціальним закладом» зроблений на засвоєння теоретичних знань та формування у здобувачів освіти компетентностей щодо практичної діяльності в напрямі управління соціальним закладом. Передбачено обов’язкові практики: фахова та науково-дослідницька (переддипломна); комплексний іспит та кваліфікаційна робота. Професійні компетентності носять практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх фахівців. Є можливість навчатися та проходити практику у навчальних закладах інших країн відповідно до угод про співпрацю та обмін студентами.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

 • Директор реабілітаційної установи (центру) для осіб з інвалідністю
 • Керівники проектів та програм
 • Менеджери (управителі) у соціальній сфері 
 • Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
 • Професіонали в галузі соціального захисту населення 
 • Професіонали з управління проектами та програмами 
 Обов’язкові дисципліни  Дисципліни за вибором
 • Основи менеджменту
 • Система державного управління соціальним закладом в Україні
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Договірне право
 • Управління проектами
 • Корпоративне управління
 • Фінансовий менеджмент
 • Публічне адміністрування
 • Управління якістю та змінами в організації
 
 • Педагогіка вищої школи
 • Методика викладання у вищій школі
 • Теоретичні і практичні засади управління соціальним закладом
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Теорія і практика соціальної роботи
 • Технології  соціальної роботи
 • Управління фінансово-економічною діяльністю соціального закладу
 • Економіка управління соціальним закладом
 • Управління персоналом у соціальному
 • Кадровий менеджмент закладі
 • Психологія управління соціальним закладом
 • Етика ділового спілкування та мовлення
 • Будь-які інші дисципліни з каталогу вибіркових дисциплін УІПА *

 *здобувачі вищої освіти мають право обирати дисципліни вільного вибору з каталогу

вибіркових дисциплін Української інженерно-педагогічної академії

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Сторінки кафедри у Facebook 

Студенти одержують фундаментальну теоретичну та практичну підготовку в галузі економіки з урахуванням сучасних вимог підготовки фахівців, здатних працювати в умовах ринку.

Основні компетенції набуті під час навчання:

− комплексний економічний аналіз діяльності підприємства;

− діагностика конкурентного середовища підприємства;

− оцінка доцільності впровадження інвестиційних проєктів;

− розробка окремих розділів планів виробничо-господарської діяльності підприємства;

− обґрунтування доцільності управлінських рішень по впровадженню нових видів продукції;

− аналіз показників виробничо-господарської діяльності підприємства.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Дана спеціальність орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють комплексними компетенціями у сфері бухгалтерського обліку, економічного аналізу, аудиту та оподаткування для роботи на підприємствах різних видів діяльності.

Теоретичні знання та практичні навички, отримані в процесі підготовки, дозволять випускникам спеціальності «Облік і оподаткування» самостійно ставити і вирішувати професійні завдання, брати участь в розробці управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства, що дозволить їм стати конкурентоспроможними фахівцями на українському і міжнародних ринках праці.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує випускникам гідне місце на ринку праці та гарантує фінансову стабільність та незалежність у майбутньому.

Фахівці такої спеціальності користуються попитом, адже забезпечують діяльність як державних і місцевих органів влади, так і банків, страхових компаній, приватних підприємств, корпорацій, організацій, компаній з іноземними інвестиціями та інших суб’єктів підприємницької діяльності.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням