151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» орієнтована на автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості та високі сучасні технології, використання яких неможливе без інтегрального застосування комп’ютерної техніки як на стадії проєктування, так і на стадії експлуатації.

Підготовка фахівців за даною спеціальністю пов’язана із проєктуванням та експлуатацією комп’ютерно-інтегрованих комплексів автоматизації для виробництва та бізнесу, комп’ютерним моделюванням виробничих процесів, розробкою програмного забезпечення, експлуатацією автоматизованих систем на базі WEB-технологій, обслуговуванням контролерів та комп’ютерів.

Особливістю спеціальності є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Студенти не тільки вміють працювати з сучасною обчислювальною технікою, а й застосовують її для створення інформаційних та керуючих систем, які сьогодні потрібні скрізь – від підприємства до банку.

Об’єктами діяльності фахівців з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій є технічне, програмне, математичне, інформаційне та організаційне забезпечення систем автоматизації для збору, передавання і опрацювання інформації, а також керування процесами і виробництвами у різних галузях промисловості, теплоенергетики, електроенергетики та інших об’єктах автоматизації на різних рівнях керування ними та їх інтеграції в організаційно-технічні системи з використанням сучасної мікропроцесорної техніки, спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій.

Метою освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані» є підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання завдань, розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконуючи теоретичні дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проєктування систем автоматизації та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.

Здобувач вищої освіти має оволодіти методами та програмними засобами моделювання, проєктування, автоматизованого керування складними організаційно-технічними об’єктами, інформаційними технологіями; знаннями технічних засобів автоматизації, вміннями розробляти прикладне програмне забезпечення різного призначення для систем автоматизації.

Здобувач вищої освіти має оволодіти сучасними програмно-технічними засобами та комп’ютерно-інтегрованими технологіями для проєктування, моделювання, дослідження та експлуатації систем автоматизації.

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу за всіма параметрами відповідає чинним нормативам. Для проведення занять існують лекційні зали та спеціалізовані аудиторії. Улаштування аудиторій дозволяє використовувати мультимедійне обладнання для показу демонстраційних матеріалів, навчальних фільмів тощо. Спеціалізовані лабораторії пристосовані до проведення як лабораторних, так і практичних занять. Всі лабораторії мають необхідне обладнання, діючі моделі, стенди, схеми, технічні засоби навчання, обчислювальну техніку, необхідну наочність, інструктивно-методичний і роздатковий матеріал, що забезпечує проведення занять на достатньому методичному і технічному рівні.

Навчальний процес забезпечений сучасною комп’ютерною технікою і ліцензійним програмним забезпеченням, що є важливою умовою ефективного функціонування підготовки фахівців. Рівень забезпечення сучасною комп’ютерною технікою дозволяє проводити як аудиторні заняття, так і організувати самостійну роботу студентів з використанням відповідних програмних засобів. Викладачами активно застосовуються елементи дистанційного навчання за допомогою системи Moodle. Студенти та викладачі інституту мають можливість користуватися глобальною мережею Інтернет. Кожен студент щоденно, окрім аудиторного часу, має можливість додатково займатись за комп’ютером.

Добре налагоджена соціально-побутова інфраструктура. До послуг студентів та співробітників сучасні гуртожитки, комплекс громадського харчування, медичний пункт, спортивний комплекс.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення освітньої програми має актуальний змістовий контент, базується на сучасних інформаційно-комунікаційних технологіях.

Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, який містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти тощо.

Наявність бібліотеки, яка є центром інформаційного забезпечення навчально-виховного і наукового процесів у академії. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого профілю, у тому числі в електронному вигляді.

Дисципліни всіх циклів на 100% забезпечені навчально-методичними матеріалами. Повністю забезпечені методичними матеріалами усі види практик.

Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально-методичні матеріали з дисциплін навчального плану, в тому числі в системі дистанційного навчання.

Проходження практик на передових підприємствах, які експлуатують системи автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології. Тісна співпраця з промисловими підприємствами регіону, яка дозволяє викладати сучасні технології щодо створення та експлуатації систем автоматики та комп’ютерно-інтегрованого управління на реальних прикладах, а також проходити практичну підготовку, виконуючи реальні проєкти.

Інтеграція знань з перспективних напрямків проєктування систем автоматизації з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій.

Працевлаштування у сфері проєктування, виробництва, експлуатації, організаційно-управлінській, інженерно-економічній та в комерційній діяльності. На промислових підприємствах, які випускають засоби виміру, аналізу, обробки і представлення інформації, пристрої регулювання, автоматичні і автоматизовані системи управління, а також на підприємствах споріднених галузей, організаціях і фірмах різних форм власності для виконання проєктування, експлуатації і наукових досліджень засобів автоматизації і систем управління.

Відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, випускники з професійною кваліфікацією «Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій» можуть працевлаштуватися на посади з наступною професійною назвою робіт:

3114 – технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

3114 – технік із конфігурованої комп’ютерної системи;

3115 – технік з автоматизації виробничих процесів;

3115 – технік з експлуатації та ремонту устаткування;

3119 – технік з налагоджування та випробувань;

3121 – технік-програміст;

3121 – фахівець з інформаційних технологій;

3121 – фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

3121 – фахівець з розроблення комп’ютерних програм.

Основні підходи, методи та технології, які використовуються в програмі – студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання через електронні освітні ресурси, розміщені в інформаційному середовищі, навчання через лекції, лабораторні роботи, практичні заняття із мультимедійними презентаціями на основі сучасних комп’ютерних технологій; використовуючи підручники, конспекти, консультації з викладачами, тощо. Теоретичні знання і практичні навички закріплюються і удосконалюються під час проходження практик, підготовки бакалаврської роботи.

Детальніше про спеціальність можна дізнатися за посиланням